Aktuelt

Kjøretillatelser – Selvbetjeningsbommer

Veitjenester - grusvei

Bombillett via Vipps og kjøretillatelser

Veiene benyttes primært til bedriftens næringsvirksomhet som f.eks tømmerhogst, ungskogpleie og jakt. De fleste veiene er låst med bom, men to strekninger er åpnet for allmenheten for de som vil til skogs.

Bestilling av bombillett på VIPPS

Det er fra 1. januar 2023 kun mulig mulig å betale bombillett til Byfellaveien og Jeppedalsveien via VIPPS.

Felles for begge ordningene er at hvis det påtreffes kjøretøy som ikke har løst billett vil man kunne risikere å bli ilagt en kontrollavgift på kr 1000,-.

Byfellaveien

Det vil nå være mulig for allmennheten å kjøre fra Langton til Lomtjern (Flystripa) hele året, ikke bare i skisesongen, ved å løse bombillett via Vipps

Jeppedalsveien

Fra bommen ved barnehagen i Rustad og opp til Lyngtua, er det som tidligere mulig å kjøre etter å ha løst bombillett på samme måte som for Byfellaveien

Fra 1. januar 2023 er det VIPPS som benyttes for betaling av bomavgift på Byfellavegen og Jeppedalsvegen. Som tidligere kan man benytte årskortet på Byfellavegen på Jeppedalsvegen og motsatt.

Årskortet på Byfellaveien gjelder også Jeppedalsveien og omvendt.

Vi tar forbehold om at veien må stenges i perioder hvor kjøring kan skade veien, som f.eks i teleløsingsperioden.

Spørsmål omkring ordningen kan rettes til e-post: hovedkontor@mev.no

Kjøretillatelser på øvrige veier

Våre øvrige veier er normalt låst med bom og krever kjøretillatelse for å kunne benyttes. Dette betyr at selv om bommen er åpen er det ikke tillatt å kjøre på veien og bommen kan bli låst uten varsel.

Veiene benyttes til bedriftens næringsvirksomhet som f.eks tømmerhogst, ungskogpleie og jakt. Veiene kan fritt benyttes av syklister og gående, men all motorisert ferdsel som ikke er godkjent av grunneier er forbudt, herunder f.eks motorsykler, ATV og snøscootere.